Begravning

Budet om en anhörigs död kan komma plötsligt eller vara väntat. Sorgen och saknaden följs av en rad praktiska avgöranden. Vad ska jag nu ta mig till? Vem ska jag vända mig till? frågar sig de anhöriga.Församlingen finns tillhanda både som stöd i sorgen och för att hjälpa med förberedelserna inför jordfästningen. För närmare information om jordfästning, se evangelisk-lutherska kyrkans hemsida.

Ta kontakt med församlingen, tel 328 30, så svarar vi på dina frågor och funderingar.

Begravningen

Alla som är medlemmar i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har rätt till en kyrklig begravning med präst och kantor. Också en person som inte hör till kyrkan kan välsignas till gravens ro, ifall de anhöriga ber om det.

Begravningen är en möjlighet till gemensam sorg och tröst. Med tacksamhet för den tid man upplevt tillsammans får man följa den bortgångna på den sista färden. Man tar avsked av den bortgångna med bekanta psalmer och tröstande bibelställen. Tillsammans får man be Gud om kraft i saknaden och sorgen.

Den läkare som konstaterar dödsfallet utfärdar en dödsattest och meddelar befolkningsregistret. Till den anhöriga som ansvarar för begravningen ger läkaren ett begravningstillstånd. Jordfästningen och gravläggningen kan förrättas då man fått begravningstillståndet.

Att komma överens om jordfästningen

De anhöriga kontaktar pastorskansliet och kommer överens om tidpunkt för jordfästningen. Utöver tidpunkt frågas samtidigt om minnesstund och gravplats. För den som önskar kan även en själaringning hållas i kyrkan någon av de närmaste dagarna kl 11. Kyrkan är då öppen för besök om man t.ex. önskar tända ljus för den avlidne.

Om man vill begrava den avlidna på annan ort, tar man kontakt med pastorskansliet eller gravkontoret hos församlingen på den orten.

Inför begravningen

Före begravningen träffar man förrättningsprästen för ett samtal och genomgång av de praktiska arrangemangen för jordfästningen, val av psalmer och eventuella önskemål. För önskemål om musik kan man ta kontakt med församlingens kantor.

Jordfästningen

Inför jordfästningen är kistan vanligtvis placerad framför altaret i kyrkan. Kistans huvudända är ställd mot altaret. Man kan också bära in kistan då förrättningen inleds, och de anhöriga går då efter kistan.

Kistan bärs ut ur kyrkan under postludiet. Vid kremering blir kistan kvar framför altaret. Vid graven läggs blommorna ner och prästen håller bön. Psalmen ”Härlig är jorden” eller annan psalm avslutar.

Minnesstunden

Efter jordfästningen kan de anhöriga samlas till en minnesstund. Släktingar och vänner har ett tillfälle att minnas den bortgångna, uttrycka sitt tack för den tid de levde tillsammans med honom/henne och trösta varandra. Minnesstunden kan man ordna t.ex. i församlingshemmet, i ett föreningshus, hemma hos den avlidna eller hos de anhöriga. Om så önskas deltar prästen och kantorn i minnesstunden och kan t.ex. hjälpa till med läsning av kondoleansadresser.

För minnesstunden kan man göra i ordning ett minnesbord. Bordet klär man med en vit duk, tända ljus, ett inramat porträtt av den avlidna och blommor i en vas.

Tacksägelse och minnesljus i kyrkan

På gudstjänsten söndagen efter jordfästningen kungörs enligt kristen tradition dödsfallet för församlingen och den avlidna bärs fram i tacksägelse. De anhöriga går fram och tänder minnesljus i kyrkans ljusglob.

I Allhelgonadagens gudstjänst hålls parentation för de avlidna sedan senaste Allhelgona, d.v.s. alla namn läses upp och man tänder ljus för var och en. Församlingen får då också gå fram och tända minnesljus för någon man vill minnas den dagen, oberoende av när eller var han eller hon avlidit.

Urnbisättning

Eftersom det inte finns något krematorium på Åland förs kistan till Uppsala eller Åbo för kremering genom att anlita en begravningsbyrå. Urnan bisätts, dvs. gravläggs vid en överenskommen tidpunkt. Då urnan gravläggs kan man hålla en kort bönestund. Om man vill kan man be en präst eller någon annan församlingsanställd att komma och hålla bönestunden.

Själva gravläggningen går till så att någon av de anhöriga sänker ner urnan i graven. Sedan täcker de anhöriga över urnan med sand. Man kan också be om att få sätta ner askan i församlingens minneslund Olofslunden eller på ett annat lämpligt mark- eller vattenområde med markägarens tillstånd.

Begravningsbyrån

Begravningsbyrån bistår med allt praktiskt såsom att välja kista, ombesörja dödsannons och arrangera minnestund.
Som bärare fungerar vanligen släktingar, vänner, arbetskamrater eller grannar. Vid behov ordnar begravningsbyrån bärare.
De anhöriga bör uppmärksammas på att den avlidne på förhand kan ha kommit överens med begravningsbyrån om hur begravningen skall gå till.

Ta kontakt med Nocturne begravningsbyrå för närmare information

Gravplats

Information om gravplats och prissättning hittas här: http://jomala.evl.ax/gravgardar-och-fastigheter/