Beslutsfattande

Den högsta beslutanderätten i församlingen har kyrkofullmäktige, som är ett folkvalt förtroendeorgan. Val av förtroendevalda till kyrkofullmäktige hålls vart fjärde år i november månad. Vårt fullmäktige består av 15 ledamöter och sammanträder 3-4 gånger per år. Kyrkofullmäktige väljer kyrkoråd med en mandatperiod om två år. Nästa val till fullmäktige förrättas hösten 2022.

Kyrkofullmäktige för perioden 2019-2022

Häggblom, Kenth
Ekström, Eva-Marie
Högman, Gyrid
Jansson, Harry
Öhberg, Anders
Karlsson, Bo-Yngve
Häggblom, Sune
Karlström, Tore
Aaltonen, Carina
Hambrudd, Annika
Håkans, Ann-Kristin
Johansson, Camilla
Saarinen, Tony
Sjöbacka Bäck, Christina
Karlsson, Pernilla

Kyrkorådet 2021-2022

Stefan Äng (kyrkoherde, ordförande) stefan.ang@evl.fi
Gyrid Högman (vice ordförande) 
Bo-Yngve Karlsson
Annika Hambrudd
Camilla Johansson
Tony Saarinen
Carina Aaltonen